Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden :

 

ARTIKEL 1 - VOORWERP

HOLIFRESH is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0673840489, met maatschappelijke zetel op het adres vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, overeenkomstig de geldende wetgeving en reglementering.

Het maatschappelijk doel van Holifresh is het verstrekken van advies en oplossingen voor de controle van gevoelige parameters tijdens het transport en de opslag van producten, alsook de ontwikkeling van fysieke en digitale hulpmiddelen die voor diezelfde diensten aangepast zijn. Holifresh wil haar klanten oplossingen bieden om hen te helpen kosten te besparen of tijd te besparen bij hun dagelijkse taken om kritische parameters zoals temperatuur of vochtigheid te beheren en te controleren. Holifresh biedt ook oplossingen voor het beheer van andere taken, zoals de digitalisering van het HACCP-plan of audits.

De bewaking van deze parameters omvat de plaatsing en ijking van specifieke sensoren door Holifresh in de installaties van de klant en de terbeschikkingstelling aan de klant van een HOLIFRESH-platform (hierna "het platform" genoemd) om te garanderen dat de bewaakte parameters te allen tijde worden gerespecteerd.

De specifieke voorwaarden voor de toegang van de klant tot het platform en, meer in het algemeen, de uitvoering van de diensten door Holifresh, worden nader gespecificeerd in een speciale overeenkomst, waaraan deze algemene voorwaarden zijn gehecht en waarvan zij integraal deel uitmaken.

Onder voorbehoud van de bepalingen van deze bijzondere overeenkomst, sluiten deze algemene voorwaarden de toepassing uit van alle andere bepalingen, met name de algemene voorwaarden van de klant.

Elke afwijking van deze voorwaarden moet uitdrukkelijk en formeel vooraf schriftelijk worden overeengekomen, gedateerd en ondertekend door de partijen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel bestaande als toekomstige contracten.

Wat de bestaande contracten betreft, geschiedt de kennisgeving van de inwerkingtreding van deze voorwaarden overeenkomstig artikel 2 van deze verordening.

ARTIKEL 2 - WIJZIGING

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde en naar goeddunken van Holifresh worden gewijzigd, mits voorafgaande kennisgeving aan de klant of ten laatste op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan. De klant heeft het recht om de huidige overeenkomst voor de toekomst te beëindigen, op voorwaarde van volledige betaling van de prijs, kosten en vergoedingen in verband met de toegang tot en het gebruik van het platform en de volledige nakoming van de andere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

ARTIKEL 3 - AARD VAN DE DIENSTEN

Het toezicht op de kritische parameters gebeurt door de klant een internetplatform ter beschikking te stellen dat toegankelijk is via een rechtstreekse link die aan de klant zal worden meegedeeld (en die waarschijnlijk zal evolueren volgens de instructies van Holifresh), en waaraan de door de klanten aangeschafte apparaten of sensoren de te bewaken parameters meedelen.

Vanwege technische bijzonderheden wordt overeengekomen dat apparaten en sensoren alleen kunnen worden gekocht of gehuurd van Holifresh of van door Holifresh goedgekeurde dienstverleners.

Holifresh kan in ieder geval aan de klant een type sensoren opleggen, voornamelijk om technische redenen, connectiviteit en/of compatibiliteit van deze sensoren met het platform, alsook op elk moment beslissen om het type aan te schaffen toestellen te wijzigen, of om oude toestellen te upgraden, zonder dat de klant zich op deze omstandigheid alleen kan beroepen als basis voor eenzijdige verbreking van de overeenkomst en/of enige verplichting vanwege Holifresh.

De apparaten en sensoren moeten worden geplaatst op de installaties van de klant die moeten worden bewaakt. De plaatsing van deze sensoren wordt in principe door Holifresh gedaan. In sommige gevallen kan dit worden gedaan door een onafhankelijke dienstverlener of een onderaannemer van Holifresh, of door de klant zelf.

De dienstverlener garandeert de klant de correcte transmissie en ontvangst van de gegevens van de verschillende sensoren. De sensoren zijn verbonden met verschillende netwerken, die worden gekozen naar gelang van hun specifieke kenmerken en de deskundigheid van de dienstverlener. Sommige van de gebruikte netwerken vereisen, wegens hun wijze van functioneren of de complexiteit van de locatie, de installatie van een "netwerkbox" waarmee het gekozen netwerk ter plaatse kan worden uitgezonden en uitgebreid.

Indien nodig wordt deze « netwerkbox » bij de klant in bewaring gegeven en niet gefactureerd.

De klant verbindt zich ertoe de uitrusting volgens de gebruiksregels te gebruiken. Holifresh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van toegang tot het netwerk ten gevolge van verkeerd gebruik van de netwerkbox of enig technisch defect aan de box.

Met betrekking tot het platform, en om tegemoet te komen aan de behoeften van de cliënten, kan de bijzondere overeenkomst bepalen dat de toegang tot en het gebruik van het platform het volgende kan omvatten, maar niet beperkt is tot :

 • een globaal overzicht van alle verbonden controlepunten;
 • real time waarschuwingen via sms (max 10 sms'en per dag per controlepunt);
 • e-mailwaarschuwingen (onbeperkt naar de ingevoerde e-mailadressen);
 • opnamerapporten van geselecteerde kritische parameters (onbeperkt);
 • automatische en periodieke rapporten (onbeperkt naar de opgegeven e-mailadressen);
 • beheer van toegang en acties voor bevoegde personen (gebruikersbeheer);
 • correctief en/of evolutief onderhoud van het platform (volledig gratis).

Het is duidelijk dat het platform een toepassing in ontwikkeling is. Het wordt regelmatig verbeterd, vooral op basis van feedback van klanten, en deze updates worden gratis uitgevoerd.

ARTIKEL 4 - EIGENDOM VAN HOLIFRESH-APPARATUUR

Afhankelijk van het type contract waarvoor de opdrachtgever heeft gekozen overeenkomstig artikel 2 van de bijzondere overeenkomst, kan de opdrachtgever eigenaar zijn van de inzamelaars of kan hij ze voor een beperkte duur houden.

Tenzij de klant besluit de sensoren te kopen, blijft Holifresh dus de enige eigenaar van de sensoren.

Ook de "netwerkbox" in de vorm van een doos blijft het exclusieve eigendom van Holifresh en de klant kan er geen eigendomsrechten op laten gelden.

In geval van verlies of vernietiging door de klant van deze netwerkdoos, zal het materiaal volledig aan de klant gefactureerd worden tegen een forfaitaire bedrag van 400€ Exclusief BTW.

ARTIKEL 5 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De klant zal de producten die onder eigendomsvoorbehoud worden verkocht of tijdelijk worden gehouden, onder zijn hoede hebben en zal de risico's van verlies of beschadiging, ongeacht de oorzaak, moeten dragen. De producten die in het bezit van de klant zijn, worden geacht voorrang te hebben op de onbetaalde producten. Holifresh heeft het recht om deze producten op kosten van de klant terug te vorderen, zonder tussenkomst van de rechter.

Bij uitbreiding blijft Holifresh dit eigendomsvoorbehoud genieten, ook indien de goederen door de opdrachtgever worden verwerkt, overgedragen en/of doorverkocht. In het laatste geval gaat de vordering op de wederverkoopprijs automatisch over op Holifresh.

De klant is verplicht zich met alle rechtsmiddelen te verzetten tegen alle aanspraken die derden op de producten zouden kunnen doen gelden. De opdrachtgever dient Holifresh, zodra hij kennis heeft genomen van dergelijke aanspraken, hiervan in kennis te stellen ter bescherming van zijn belangen.

 

ARTIKEL 6 - GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

In elk geval en ongeacht de gekozen aankoopoptie, zal de klant de apparaten en sensoren in goede staat moeten bewaren (aangepaste omgeving, temperatuur, vochtigheid, licht...), permanent moeten waken over de goede werking van zijn materiaal en zelf de batterij van het apparaat moeten vervangen, of op eigen initiatief een beroep moeten doen op de leverancier, wanneer deze vervanging noodzakelijk wordt. Hij alleen zal de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik en behoud van de sensoren.

De klant is meegedeeld dat de sensoren elk jaar moeten worden onderhouden en gekalibreerd om de nauwkeurigheid van hun gegevens te controleren. Deze ijking kan worden uitgevoerd door de klant zelf of door de dienstverlener van zijn keuze, op voorwaarde dat deze over de nodige uitrusting en opleiding beschikt. De klant kan ook een beroep doen op de diensten van Holifresh om deze verificatie en/of ijking uit te voeren. De klant is als enige verantwoordelijk voor dit onderhoud en Holifresh kan nooit aansprakelijk gesteld worden, om welke reden dan ook, in verband met de sensoren indien de klant dit jaarlijks onderhoud niet uitvoert.

Holifresh-sensoren worden normaliter geleverd met een officieel certificaat dat hun kalibratie garandeert. Dit certificaat is volgens de geldende normen één jaar geldig. In het geval dat een afnemer niet het juiste jaarlijkse onderhoud en sensorcontroles uitvoert, is Holifresh niet aansprakelijk voor welke reden dan ook in verband met de werking van de sensoren, inclusief fouten of afwijkingen in de geregistreerde parameters.

 

ARTIKEL 7 - GARANTIE

 1. Met betrekking tot de installatie
  Wanneer een installatie is uitgevoerd door Holifresh of een van haar onderaannemers en er binnen 12 uur na de installatiewerkzaamheden een storing optreedt die direct verband houdt met de installatie, zal Holifresh de direct door de installatie veroorzaakte storing kosteloos voor de opdrachtgever verhelpen.

Elke installatie wordt in elk geval geval gevalideerd door de klant die, bij ontstentenis van enig commentaar binnen 48 uur na de installatie, de aldus uitgevoerde installatie goedkeurt. In dat geval zijn alle latere diensten in verband met de installatie van de sensoren voor rekening van de klant.

 

 1. Met betrekking tot de door Holifresh verkochte producten

Deze garantie is alleen van toepassing op door Holifresh geleverde producten, met uitsluiting van producten die rechtstreeks door andere leveranciers zijn geleverd.

Door Holifresh verkochte producten worden geacht door de afnemer te zijn goedgekeurd op het moment van levering.

De goedkeuring heeft betrekking op alle zichtbare gebreken en gebrek aan overeenstemming, d.w.z. alle gebreken die door de klant bij een zorgvuldige en ernstige inspectie op het tijdstip van de levering konden worden vastgesteld.

Holifresh garandeert de verkochte producten tegen verborgen gebreken voor een periode van één jaar vanaf de levering. De garantie kan alleen worden ingeroepen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het gebrek het product in aanzienlijke mate ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het normaliter bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk in de bijzondere verkoopvoorwaarden is vermeld;
 • het product correct is gemonteerd en geïnstalleerd door Holifresh of een van haar erkende onderaannemers;
 • het product onder normale omstandigheden wordt gebruikt; in het bijzonder is de garantie niet van toepassing indien de bij de levering verstrekte onderhouds- en gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd, noch in geval van wijzigingen, demontage of reparatie door een niet door Holifresh gemachtigd persoon.

Om zich op de garantie te kunnen beroepen, moet de klant elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken per aangetekende brief melden binnen een termijn van maximum 15 dagen nadat hij de gebreken heeft vastgesteld of normaal gezien had moeten vaststellen.

De garantie van Holifresh is beperkt tot kosteloze reparatie of vervanging van de defecte goederen, zulks ter keuze van Holifresh. In geen geval worden de goederen terugbetaald. De opdrachtgever zal de defecte apparatuur voor eigen rekening en risico aan Holifresh retourneren ter reparatie of vervanging. Holifresh draagt de kosten voor het terugsturen van het apparaat naar haar locatie en de kosten voor het terugsturen van het apparaat naar de klant indien het apparaat waarop de garantie van toepassing is inderdaad defect is.

 

ARTIKEL 8 - PRIJS, DOMICILIËRING EN FACTURERING

 

Holifresh zal door de opdrachtgever worden betaald conform de voorwaarden zoals vastgelegd in de Special Agreement.

De prijzen voor de door Holifresh aangeboden diensten, alsmede eventuele andere kosten die uit deze diensten voortvloeien, worden door Holifresh vóór het sluiten van de overeenkomst medegedeeld.

Gezien de continue terbeschikkingstelling van de infrastructuur van Holifresh, zullen de door de klant verschuldigde bedragen automatisch worden aangerekend overeenkomstig bijlage 1 bij deze overeenkomst.

Het door de klant verschuldigde bedrag dat niet automatisch is afgetrokken, wordt jaarlijks, maandelijks, per kwartaal of halfjaarlijks gefactureerd, afhankelijk van de keuze die de cliënt in de individuele overeenkomst heeft gemaakt.

In ieder geval wordt overeengekomen dat de facturen binnen 7 dagen na de factuurdatum door de klant zullen worden betaald. Holifresh behoudt zich echter het recht voor de sensoren en de gewenste service alleen te leveren tegen voorafgaande betaling of betaling van een borgsom.

Ieder recht op verrekening met vorderingen die de opdrachtgever op Holifresh mocht hebben, is uitgesloten.

Na een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de factuurdatum, worden de betalingsvorderingen van de klant niet meer aanvaard.

Niet-betaling op de vervaldag leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot toepassing van een boete wegens te late betaling van 1% per maand. Bovendien zal elke factuur die niet betaald is op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 110 EURO, om de kosten te dekken die voortvloeien uit de laattijdige betaling.

In geval van niet-tijdige betaling worden alle vorderingen van Holifresh, ook al zijn deze nog niet opeisbaar, terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bovendien is Holifresh te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever nieuwe of aanvullende zekerheden te verlangen ter garantie van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

In geval van aanhoudende niet-betaling van de aan Holifresh verschuldigde bedragen, kan de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden worden door het enkele feit dat Holifresh de opdrachtgever bij aangetekend schrijven in kennis stelt van haar voornemen de overeenkomst te ontbinden. Holifresh is in dat geval gerechtigd de geleverde goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.

Ongeacht de omstandigheden en/of redenen behoudt Holifresh zich het recht voor om de toegang en het gebruik van het platform door de klant onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten in geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van het volledige bedrag van de facturen na hun vervaldatum. In geval van niet-betaling behoudt Holifresh zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving, de levering van de opgenomen gegevens en de levering van het "actieve" alarmsysteem stop te zetten. De schorsing van de toegang tot het Holifresh-platform wegens laattijdige betaling zal aanleiding geven tot de facturatie, zonder voorafgaande kennisgeving, van een forfaitaire vergoeding van 750 euro ter dekking van de kosten van deze operatie, de heractivering en andere gemaakte onkosten.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 

Elk van beide partijen is als enige verantwoordelijk voor de correcte nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij, met uitsluiting van de verplichtingen van derden.

Aangezien het gaat om een voorstel van oplossing, zonder absolute garantie dat deze voldoet aan de behoeften van de klant, die als enige verantwoordelijk is voor de invulling ervan, is de klant zich ervan bewust en aanvaardt hij dat de verbintenis van Holifresh om de klant toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van haar platform, en meer in het algemeen, om hem te laten profiteren van haar diensten, wordt geanalyseerd als een middelenverbintenis, waarbij Holifresh verplicht is de inspanningen te leveren die redelijkerwijs verwacht mogen worden van een professional die dezelfde activiteiten uitvoert.

Voorts kan in de volgende gevallen geen beroep worden gedaan op schending van de middelenverbintenis:

 • indien de opdrachtgever heeft nagelaten Holifresh nuttige informatie te verstrekken en/of een voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk document te overhandigen;
 • in geval van overmacht of andere oorzaken waarop Holifresh geen invloed heeft, met name het uitvallen van elektronische communicatieverbindingen of het falen van een informaticahulpmiddel, in het bijzonder het niet beschikbaar zijn van de server waarop het Holifresh-platform gehost wordt, waardoor de uitvoering van het contract onmogelijk of zeer moeilijk wordt, in het bijzonder om de beschikbaarheid van het platform te verzekeren en de nodige herstellingen uit te voeren;


In ieder geval kan de aansprakelijkheid van Holifresh alleen worden ingeroepen in geval van bedrog of grove nalatigheid.

Indien de installatie van de sensoren wordt uitgevoerd door een door Holifresh aangestelde dienstverlener, zullen de installatiediensten worden uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de dienstverlener. Holifresh kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige grief in dit verband. De dienstverlener is derhalve als enige verantwoordelijk jegens de cliënt.

Indien de installatie van de sensoren rechtstreeks door de klant wordt uitgevoerd, is Holifresh niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste installatie of gevolgschade. De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de installatie van de sensoren.

Het is duidelijk dat de goede uitvoering van de activiteiten van Holifresh sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid en goede werking van de gebruikte netwerken en servers, die onafhankelijk zijn van Holifresh. Holifresh kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen in deze netwerken en servers, noch voor enige schade die daaruit voortvloeit, zoals verlies van klantgegevens.

Indien Holifresh aansprakelijk mocht zijn, dan is de daaruit voortvloeiende schadevergoeding uitsluitend te begrijpen als vergoeding van directe, voorzienbare en bijkomende schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst, exclusief eventuele indirecte schade, zoals omzetderving, winstderving, verlies van cliënteel, niet-uitvoering van het contract, schade aan de reputatie of het imago of elke andere morele of niet-geldelijke schade, zoals commerciële verstoring, klacht of vordering ingediend tegen de cliënt en/of uitgaande van een derde, al dan niet verbonden met de cliënt.

De aansprakelijkheid van Holifresh (zowel contractueel als buitencontractueel) is in ieder geval beperkt tot een bedrag van 100.000 EUR.

Holifresh is niet aansprakelijk indien de niet-nakoming, de niet-behoorlijke nakoming of de vertraging in de nakoming van haar verbintenissen, evenals de schade die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit voortvloeit, het gevolg is van overmacht of van een daad van God. Onder overmacht wordt verstaan, naast elke onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis, de desorganisatie van Holifresh en/of haar onderaannemers, veroorzaakt door gebeurtenissen waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn, zoals lock-outs, stakingen, criminele aanslagen, onbeschikbaarheid van transportmiddelen, het onbruikbaar worden of uitvallen, zelfs tijdelijk, van informaticasystemen of -uitrustingen, het uitvallen van elektronische communicatieverbindingen, of in het algemeen, elke andere oorzaak buiten hun wil, die de uitvoering van het contract onmogelijk of zeer moeilijk maakt.

Holifresh is voorts jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor handelingen, nalatigheden, tekortkomingen of acties van door haar met de opdrachtgever in contact gebrachte bedrijven of ondernemers, waaronder sensorleveranciers, uit welke hoofde dan ook. Eventuele moeilijkheden tussen de klant en deze vennootschappen of operatoren moeten tussen hen worden opgelost, zonder dat Holifresh op enig moment kan worden aangesproken als borg en/of bij vrijwillige of gedwongen tussenkomst.

Holifresh kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekortkomingen van een transportbedrijf of postoperator, of van enige andere actor, met name voor de niet-beschikbaarheid, de laattijdige levering en/of het defect van de apparaten of sensoren, wanneer de fout te wijten is aan de fabrikant, de verkoper, de distributeur en/of één van hun onderaannemers.

Met het oog op de in artikel 6 van deze voorwaarden opgenomen verplichting tot behoorlijk gebruik van de sensoren, is Holifresh niet aansprakelijk voor verlies, vernietiging en/of bederf van goederen van de opdrachtgever of voor fouten of afwijkingen in de uitlezing van de parameters wanneer deze te wijten zijn aan het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn eigen verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

 

ARTIKEL 10 – VERTROUWELIJKHEID

 

De partijen zijn gebonden door de grootst mogelijke vertrouwelijkheid, met name ten aanzien van de specifieke voorwaarden die zij in de bijzondere overeenkomst zijn overeengekomen, door het geheim van hun zaken en door alle informatie en documenten die door de partijen in de loop van of in verband met hun onderhandelingen worden uitgewisseld. Deze verplichting van de partijen blijft ook na de beëindiging van hun samenwerking bestaan.

Alle databanken, mappen, bestanden, geïsoleerde gegevens, geschreven nota's of andere documenten, met inbegrip van de lijst en gegevens, al dan niet persoonlijk, van klanten, die op enigerlei wijze zijn verzameld, gecreëerd, opgesteld, afgeleverd, verkregen, medegedeeld of uitgewisseld in het kader van of ter gelegenheid van de uitvoering van het contract, zullen in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd.

 

ARTIKEL 11 – GEGEVENSBESCHERMING

 

Elk van de partijen verbindt zich ertoe het recht op gegevensbescherming van de andere partij te eerbiedigen. Dit is een verbintenis die de partijen zeer ernstig nemen, omdat zij weten dat dit respect een garantie is voor vertrouwen, professionalisme en kwaliteit. De partijen besteden hier dan ook de grootst mogelijke aandacht aan en houden dit te allen tijde in het oog.

In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst is de verantwoordelijke voor de verwerking van de door Holifresh verzamelde gegevens HOLIFRESH NV, met maatschappelijke zetel te Chemin du Cyclotron 6, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0673840489.

De verwerking van de persoonsgegevens van de klant en zijn natuurlijke persoon-belanghebbenden is gebaseerd op artikel 74, 1° (toestemming), 74, 2° (uitvoering van het contract), 74, 3° (wettelijke verplichting) en 74, 4° (rechtmatige belangen) van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Door een contract aan te gaan met Holifresh wordt de klant naar behoren geïnformeerd en stemmen zijn natuurlijke personen belanghebbenden op vrije en geïnformeerde wijze in met de verwerking van hun gegevens, al dan niet persoonlijk, voor de promotie en verkoop van de diensten van Holifresh, het beheer van haar klantenportefeuille, het beheer van contractuele relaties, de levering van diensten, algemene administratie, facturatie en betalingen, boekhouding, beheer van de relatie tussen de Partijen en hun respectieve partners, vorderingen, klachten en grieven, eventuele geschillen, fraudepreventie en bescherming van Holifresh, haar natuurlijke personen en eigendommen, met inbegrip van haar website http: //www. holifresh.eu/ die bij haar hoort.

De door Holifresh verwerkte gegevens kunnen worden verstrekt aan door Holifresh aangewezen derden, wier tussenkomst noodzakelijk is voor het realiseren van één van de in de overeenkomst genoemde doeleinden en die uitsluitend handelen in opdracht van Holifresh. De gegevens kunnen ook op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, waarbij Holifresh zich strikt zal beperken tot het verstrekken van de door de autoriteiten gevraagde gegevens, met uitsluiting van andere gegevens waarover zij mogelijk eveneens beschikt.

Holifresh streeft ernaar een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Wanneer een verbinding met het platform wordt gemaakt, kunnen een of meer cookies worden geïnstalleerd op het verbonden object van de klant en/of zijn natuurlijke personen. Deze cookie(s) zijn alleen gerelateerd aan hun navigatie op het platform. Zij hebben geen invloed op de werking van dit aangesloten object. De klant en/of zijn natuurlijke personen kunnen deze cookie(s) uiteraard op elk moment verwijderen met behulp van hun browser of hun schoonmaaksoftware. Hun cookiegegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Indien zij de cookie(s) van hun verbonden object verwijderen, hebben de cliënt en/of hun natuurlijke personen mogelijk geen toegang meer tot bepaalde functies van het platform, zoals toegang tot hun weergavevoorkeuren of hun gebruiksgeschiedenis.

Ter bescherming van de gegevens van de Partijen en de gegevens van hun natuurlijke personen heeft Holifresh uiteraard passende technische en organisatorische maatregelen genomen overeenkomstig de geldende normen en praktijken.

 

De systemen en toepassingen van Holifresh worden beschermd door firewalls, antivirus en andere technologieën. Holifresh beschikt over een back-upmechanisme, een continuïteitsplan en een noodherstelplan. Alleen de natuurlijke personen en onderaannemers van Holifresh, wier functie dit rechtvaardigt, hebben toegang tot deze gegevens, beschermd door een login en wachtwoord, en kunnen deze raadplegen of gebruiken, uitsluitend ten behoeve van hun dienstverlening. Zij zijn goed op de hoogte van de wettelijke voorschriften en andere geldende normen. Zij hebben een opleiding over dit onderwerp gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold op dit gebied.

Vanzelfsprekend heeft de klant, en meer nog zijn natuurlijke personen, recht op toegang tot de gegevens die hem betreffen. Hij kan de rechtzetting vragen van gegevens die hij als onjuist beschouwt, verzoeken om aanvulling van gegevens indien de gegevens waarover Holifresh en/of haar onderaannemers beschikken onvolledig zijn, verzoeken om schrapping van gegevens waarvan hij meent dat de verwerking ongerechtvaardigd is of waarvan de verwerking te lang lijkt te duren, in het licht van de doeleinden die Holifresh nastreeft en de rechtvaardigingsgronden die Holifresh niet zou aanvoeren, of de eerbiediging van hun recht om te worden vergeten, indien de klant en/of zijn natuurlijke personen niet langer door Holifresh wensen te worden gecontacteerd omdat zij van leverancier zijn veranderd of, in het geval van natuurlijke personen, omdat zij van functie zijn veranderd of de klant hebben verlaten. De klant en zijn natuurlijke persoon-belanghebbenden hebben het recht om de verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

De klant en/of zijn natuurlijke personen kunnen zich ook verzetten tegen bepaalde verwerkingen, met name tegen verwerkingen die Holifresh organiseert en/of uitvoert met het oog op de promotie en de verkoop van haar diensten, in het bijzonder wanneer het direct marketing betreft.

Holifresh zal steeds de toestemming van de betrokkenen vragen vóór elke verwerking van deze bestelling, indien deze verwerking geen verband houdt met de uitvoering van de gesloten contracten en de daarmee samenhangende diensten. Holifresh acht dit essentieel voor haar imago, haar reputatie en het vertrouwen van de klant en/of zijn natuurlijke personen. Laatstgenoemden kunnen hun toestemming voor de verwerking van hun gegevens intrekken. Wanneer gegevens zijn verzameld op basis van toestemming, is de intrekking alleen geldig voor de toekomst, zodat zij geen gevolgen kan hebben voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

De persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van het contract worden verzameld, worden gedurende de looptijd van het contract en tot maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard. Daarna worden de gegevens gewist. Indien nodig behoudt Holifresh zich het recht voor om de gegevens langer te bewaren om aan haar eigen wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. boekhouding).

De betrokkenen kunnen de voornoemde rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen door hun verzoek per e-mail te richten aan info@holifresh.eu of per post aan het adres van de maatschappelijke zetel. Zij moeten dan hun identiteit bewijzen aan de hand van een officieel document dat voldoende bewijskracht heeft (identiteitskaart, paspoort, inschrijvingsbewijs van een voertuig, ...).

Indien de klant en/of zijn natuurlijke personen van mening zijn dat Holifresh haar wettelijke en/of contractuele verplichtingen nog steeds niet nakomt, nodigt Holifresh de betrokkenen uit om per e-mail contact op te nemen met Holifresh op het volgende adres :

Holifresh zal haar uiterste best doen om hun vragen te beantwoorden en samen met hen het meest geschikte antwoord te vinden.

Indien zij niet tevreden zijn met het gegeven antwoord, en in alle omstandigheden, kunnen de betrokken personen altijd een klacht indienen bij de bevoegde Belgische autoriteit:

commission(at)privacycommission.be

Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de geldende Europese verordeningen.

 

ARTIKEL 12 - INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERWIJZINGEN

Partijen erkennen dat de door Holifresh ontwikkelde technologie, de door haar aangeboden diensten, het platform en de werkwijze daarvan het exclusieve eigendom zijn van Holifresh en dat deze overeenkomst op geen enkele wijze kan worden beschouwd als het verlenen van enig ander recht aan de klant dan die waarin uitdrukkelijk is voorzien.

De website van elke partij is het intellectuele eigendom van de betrokken partij. De op deze sites gebruikte en afgebeelde documenten (teksten, beelden, video's, illustraties, tekeningen, enz.) zijn alle beschermd door het auteursrecht. Elke inbreuk op of ontkenning door een Partij van een intellectueel eigendomsrecht of van enig recht met betrekking tot materiaal dat aan de andere Partij toebehoort, kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging en de betaling van schadevergoeding voor de geleden schade.

Onder voorbehoud van de uitvoering van de overeenkomst tussen hen, met name de toegang tot en het gebruik van het Holifresh-platform in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, is het de klant niet toegestaan de inhoud die op de website van Holifresh wordt gepubliceerd te downloaden, kopiëren, wijzigen, aanpassen, verwijderen, verspreiden, verzenden, uitzenden, verkopen, verhuren, in licentie geven of exploiteren.

Partijen komen echter overeen dat de ervaringen van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst met Holifresh gebruikt mogen worden als referentie voor Holifresh bij het benaderen van nieuwe prospects, leads en andere opdrachtgevers.

De opdrachtgever verleent Holifresh voorts het recht om de handelsnaam, woord- en/of beeldmerken en website url van de opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van de promotie van haar diensten bij prospects, leads en andere opdrachtgevers, in welk media of welke vorm dan ook, zonder enige financiële vergoeding aan de opdrachtgever.

 

 

ARTIKEL 13 - INWERKINGTREDING, DUUR EN BEËINDIGING VAN DE CONTRACTUELE RELATIE

Het contract, bestaande uit de bijzondere overeenkomst tussen Holifresh en de klant, waaraan deze algemene voorwaarden zijn gehecht en waarvan zij integraal deel uitmaken, treedt in werking op de door de partijen overeengekomen datum en ten laatste op de datum van de eerste toegang tot het platform.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar en zal zij worden beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden. Indien een van de partijen het contract niet opzegt, wordt het stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.

In geval van verhuur voor een periode van minder dan één jaar, wordt het contract evenwel gesloten voor de duur vermeld in artikel 3 van de bijzondere overeenkomst en wordt het opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Indien een van de partijen dit contract niet binnen de voorgeschreven termijn opzegt, wordt het contract stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Het is wel verstaan dat de opzegging per aangetekende post moet geschieden, die van kracht zal zijn met ingang van de derde werkdag na de datum van verzending.

De opdrachtgever is in ieder geval pas van zijn verplichtingen jegens Holifresh ontslagen als alle aan Holifresh verschuldigde bedragen zijn voldaan en alle apparatuur (sensoren en dergelijke) is geretourneerd.

 

ARTIKEL 14 - DIVERSE BEPALINGEN

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen en/of de openbare orde, drukken de bijzondere overeenkomst en deze algemene voorwaarden de totaliteit uit van de overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot hetzelfde onderwerp en vormen zij het contract. Dit contract vervangt en annuleert elke overeenkomst, mededeling, aanbod, voorstel of correspondentie, mondeling of schriftelijk, die eerder tussen hen werd uitgewisseld of gesloten met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, mag voor de toekomst niet worden opgevat als een verklaring van afstand van de rechten van die partij, behoudens toepassing van de normale regels inzake verjaring.

Indien een bepaling van de Bijzondere Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou worden verklaard door enige autoriteit, verbinden de Partijen zich ertoe deze bepaling voor zover mogelijk te vervangen door een nieuwe bepaling die er gelijkaardig aan is. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze bijzondere overeenkomst en van deze algemene voorwaarden van kracht en behouden zij hun volledige geldigheid tussen de partijen, tenzij het contract nietig wordt of als gevolg van deze nietigheid onuitvoerbaar wordt.

De overeenkomst kan door de opdrachtgever niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holifresh. Het staat Holifresh echter vrij om de overeenkomst, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, over te dragen aan een entiteit van haar keuze.

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN RECHTSMACHT

De overeenkomst, bestaande uit de bijzondere overeenkomst en deze algemene voorwaarden, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

In geval van een geschil verbinden de Partijen zich ertoe bij voorrang via onderhandelingen een oplossing te vinden voor hun geschil binnen een termijn van ten hoogste 3 (drie) weken vanaf de datum waarop het geschil is ontstaan; deze termijn kan in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen worden aangepast.

Indien de partijen aan het einde van de bovengenoemde procedure niet tot overeenstemming komen, zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.